برای تماس با شورا :

 

 

   تلفن : 0728379451

 

 

 

   shoraye1@gmail.com  مایل :          

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

فیلم های مربوط به  سمینار شورای استکهلم  که