به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

عليه جنگ٬ عليه تحريم اقتصادى٬

مرگ بر جمهورى اسلامى!

 

ایرانیان آزادیخواه!

 

شورا بر عليه تبليغات و تهديدهاى جنگى٬ بر عليه اعمال تحريمهاى اقتصادى٬ عليه سرکوب مستمر و سانسور و اعدام٬ در دفاع از رضا شهابى و کارگران زندانى٬ براى آزادى کليه زندانيان سياسى و در دفاع از جنبش آزاديخواهانه و سوسياليستى طبقه کارگر٬ روز شنبه ١٧ دسامبر تظاهراتى در مرکز شهر راس ساعت ٢ بعدازظهر مقابل بوک هاندل در مرکز شهر استکهلم برگزار ميکند.

 

متحدانه در مقابل سياستهاى ميليتاريستى و آدمکشانه تحريم اقتصادى٬ بر عليه کليت حکومت اسلامى٬ براى بستن سفارتخانه هاى رژيم و محاکمه سران رژيم بميدان بيائيم!

 

شورا از احزاب٬ جريانات سياسى٬ فعالين انقلابى و مردم آزاديخواه براى شرکت فعال در اين تظاهرات دعوت ميکند.

 

 

شنبه ١٧ دسامبر ساعت ٢ بعدازظهر مرکز شهر استکهلم٬ مقابل بوک هاندل

 

 

زنده باد سوسياليسم!

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

٧ دسامبر ٢٠١١

 

 

علیه جنگ وعلیه تحریم و

در دفاع از جنبش کارگری ورضا شهابی

بعد از ظهر 17 دسامبر در میدان سرگل استکهلم  برای آزادی کارگران زندانی ورضا شهابی تظاهراتی برپا شد . این تظاهرات با شرکت دهها تن از آزادیخواهان وبا حمایت ، اتحاد کمونیسم کارگری ، حزب کمونیست ایران ، اتحاد فداییان کمونیست ، حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست ، هسته اقلیت  و سازمان سراسری پناهندگان ـ بیمرز و کمونیست های منفرد  برگزار شد.