Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

قیام بهمن بزبان ساده برای خودحکومتی ورفاه و آزادی بود

 

   سال 1357 میلیونها نفر از مردم ایران به خیابانها ریختند تا دنیای بهتری برای خود بسازند. اسلحه بدست گرفتند و حکومت شاهنشاهی را به زیر کشیدند. زندانها و تمام ارگانهای قدرت را تسخیر کردند.دهقانان فقیر در خیلی از نقاط ایران زمینهای ملاکین بزرگ راتصرف کرده و بزیر کشت جمعی بردند. کارگران اکثر کارخانه ها با تشکیل شورا های کارگری اداره کارخانه ها را بدست گرفتند. اداره شهر ها تا مدتها  بدست مردم افتاد. نفرت از سرمایه داران و ملاکین به حدی بود که حتی برخی شیفتگان سرمایه داری هم خود را مخالف سرمایه داران نشان میدادند و تحت عنوان مستضعفان به سرمایه داران بد می گفتند . خمینی و دارو دسته اش از این قماش بودند .سرمایه داری جهانی که با استبداد شاهنشاهی نتوانسته بود ایران را در چنگ خود نگه دارد به اسلام وخمینی پناه برد. آنها برای خدمت به قدرت های جهانی نا چار بودند خود را همراه مردم نشان دهند . حتی همین امروزهم که دستشان تا مرفق به خون کارگران و زحمتکشان آغشته است و مستبد ترین کشورسرمایه داری را اداره می کنند درشکلی مضحک گاهی برعلیه سرمایه داری درجهان حرف میزنند.

 مسئله را عمدا پیچیده میکنند و اقعیت اینست که  کار و رفاه وآزادی  محور قیام های مردمی است. انقلاب بهمن با همین خواسته ها به میدان آمده بود. هراپوزیسیونی که به نان و آزادی و اسثمار انسان از انسان بی اعتنا باشد برای فریب مردم دندان تیز کرده است. آلترناتیو های ساختگی ودست ساز قدرت های جهانی را با این متر میتوان سنجید. آنها همه با خواست خودحکومتی از طریق شورا ها کهیر میزنند . میگویید نه ! به مشغله های آقای آهی که شاه میخواهد وآقای گنجی که یک بازار آزاد بی رحم میخواهد و سازگارا که یک انتخابات آزاد ولابد سپاه پاسدارانی دیگر یا مخملباف که میخواهد این بار مسول کمیته های آقای خاتمی باشد و.... همه را با مترخودحکومتی و نان وآزادی بسنجید تا ببینید فرسنگها با خواست میلیونها انسان ایرانی فاصله دارند و درمقابل آنها قرار گرفته اند. اما بدون شرمندگی خورا نماینده 75 میلیون ایرانی معرفی میکنند. واقعیت این سنجش  را قیام بهمن مثل آفتاب روشن نمود. پیچیده نیست ! اگر قصد فریبی درمیان نیست مسئله را همانطور که ساده و روشن است بیان کنیم. حاکمیت مستقیم مردم بر سرنوشت خود از طریق شورا ها، یعنی خودحکومتی، درست همانطور که یکبار تجربه کردیم. چیزی که بنی صدر وخمینی ویارانشان را واداشت بگویند "شورا بی شورا" رفاه وآزادی و نفی استثمار انسان از انسان هدف بیواسطه میلیونها کارگر و زحمتکش است. کسی که منفعتی در فریب مردم ندارد چرا با این خواسته های برآمده از انقلاب بهمن که درخیابانها فریاد شده و تحقق خود را اگر چه مدتی کوتاه به آزمایش گذاشته است، مخالفت می کند؟ جنگ ایدئولوژیها درمیان نیست اگر هم هست بر سر رفاه وآزادی است. پس دیگران را فریب ندهیم برویم سر اصل مسئله یعنی خود حکومتی و رفاه وآزادی. اینست خواسته هایی که در قیام بهمن به میان آمد. نگذاریم ما را به بحث های فرعی بکشانند. هرکسی باید اول این ها را روشن کند مابقی نخود سیاه است.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد انقلاب

زنده باد آزادی

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

www.shora.se

Mobil: 0701502011

shoraye1@gmail.com

 

 

 

8 مارس نماد رزم زنان گرامی باد

به نفع کیست که زنان شهروند درجه دوم باشند؟ دستاوردهای محدودی که درکشورهای پیشرفته به یمن مبارزات کارگران برای کاهش ساعات کار،رفاه،آزادی وبرابری،برای زنان حاصل شده بسیار ناپایدارند و مرتبا مورد هجوم قرارمیگیرند.این خیل عظیم زنان و به ویژه مادران کم درآمدند که اولین قربانیان کاهش امکانات اجتماعی اند و در صف اول اخراجیها قرار دارند،اکثریت توده وسیع کارگران نظافتچی،کارگران خانگی وغیره را زنان تشکیل میدهند.گیریم که بخشی از زنان هم به وکالت وریاست و پارلمان راه یافته باشند آیا بجزتزئین سیستم موجود توانسته اند کاری بکنند؟ ازهند، پاکستان و افغانستان وایران گرفته تا یونان وچین وغیره، پیکر و روح زنان زیر بار ستم طبقانی،ستم جنسی،کارخانگی و سلطۀ پدرسالاری درهم میشکند. حکومت سرمایه داری،مذهبی ایران سی وسه سال   است که تلاش میکند به نیروی مذهب و سنتهای ارتجائی زنان را به بی حقوق ترین انسانها تبدیل کند.                               

واقعا به نفع کیست که زنان همه جا برده باشند؟ زنی که هر لحظه در خطر اخراج از کار قرار دارد،کار خانگی نیرو و توان او را به یغما میبرد، بارداری و بچه داری به عنوان مشکل شخصی اوبه حساب میاید،زنی که درزندگی خود مورد تحقیر، ستم و آزار قرارمیگیرد،زنی که شوهرویا خویشاوندان در کشتنش خود را مجاز میدانند... آیا بهترین نیرو برای پذیرش بیشترین بی حقوقیها وتبدیل شدن به نیروی کار ارزان نیست؟ منفعت نظم طبقاتی دراین ستم نهفته نیست ؟ درحقیقت این سیستم سرمایه داری در جهان است که در جهت بقا و بازتولید ستم جنسی تا آنجائی که به سود این نظام باشد تلاش میکند.                                                                                                            

رهائی زنان در روابط اجتماعی حاضر ممکن نیست! برای رهائی چاره ای بجز مبارزه ای سخت و چند جانبه نداریم. برای نابودی تبعیض جنسی وهرآنچه تحقق آزادی، رفاه و زندگی انسانی را مانع میشود، حول منافع واقعی خود، حول منفعت خیل عظیم زنان کارگر و فرودست متحد شویم. این بردوش ماست که چهرۀ مردان هم طبقه ای خود را به طرف خود برگردانیم و بگوئیم نگاه کن این منم، همراه تو و بیحقوقتر از تو،برخاسته ام تا بنیاد ستم را براندازم، رهائی ما در گروی پیوند مبارزاتی ما و نابودی کل روابط اجتماعی موجود است.                                              

نابود باد حکومت سرمایه داری مذهبی وضد زن در ایران

زنده باد آزادی زنان در تمام جهان! زنده باد سوسیالیسم!

 

شوراازهمۀ آزادیخواهان دعوت میکند که همراه ما درمراسمهائی که به مناسبت 8 مارس برگزارمیشود شرکت کنند.

تظاهرات  :همراه با دیگر گروه های آزادیخواه و سوسیالیست - سه شنبه  8 مارس ازساعت   18.00  .

مکان  Södermalmstorg – Slussen :                             برگزارکننده 8-mars kommittén : 

سخنرانی وگفت و شنود  :شنبه 3 مارس،ساعت 15.00 در هوسبی ترف- موضوع(افق جنبش زنان)           

جشن 8 مارس  :شورا در جشنی که حزب کمونیست ایران به مناسبت روز جهانی زن برگزار میکند، شرکت میکند.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

www.shora.se     shoraye1@gmail.com    Mobil: 0701502011

25 فوریه 2012

 

 

گزارش از تظاهرات 2 مارس 2012 در مقابل سفارت جمهوری اسلامی

 

 به فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در استکهلم تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی برپا شد . متجاوز از 200 نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند. لانه جاسوسی رژیم سوت وکور بود. مثل همیشه دهها پلیس با مینی بوس ها ی مخصوصشان در محل حاضر شده بودند. شعار تظاهرات .مرگ بر رزیم  ، مرگ بر جنگ  زنده باد انقلاب زنده باد آزادی بود. بارها شعارمرگ بر رزیم ضد زن و تعطیلی لانه های جاسوسی رژیم فریاد زده شد. . موضوع تظاهرات علیه مضحکه انتخابات بود . براستی که افشای بی ارزش بودن انتخابات رژیم دیگر کهنه وبی مصرف است . همه میدانند که انتخاباتی درکار نیست ونبوده است . حتی جناحهایی از خود رژیم هم به این مضحکه باور ندارند. کمونیستها وآزادیخواهان از همان ابتدا به این رفراندم ها نه گفتند . اما ضرورت این تظاهرات در فضای کنونی بر این نکته تاکید داشت که در هر شرایطی ازجمله شرایط جنگی  نباید رزیم را مجزی کرد وهمیشه باید سرنگونی اش را خواست . اینکه ما علیه جنگ  و تحریم هستیم  تکلیف مارا با جمهوری اسلامی به تعویق نمی اندازد بلکه تلاش برای انقلاب وسرنگونی را دوچندان ضروری میکند. تظاهرات با سخنرانیهای متعدد از سوی احزاب وافراد داوطلب طی شد و گفتاری کوتاه از طرف شورا با سرود انترناسیونال پایان بخش این تطاهرات بود. جز یکی دو نفر ماشاهد تردد به سفارت نبودیم و یکیشان هم گفت اصلا رای نداده و... در ساعت 14و30 تظاهرات به اتمام رسید.

 

 

 

 

 

 

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

سخنرانی و گفت و شنود بمناسبت 8 مارس استکهلم

افق جنبش زنان

شنبه 3 مارس ساعت 15:00 در هوسبی ترف Husby Träff

سخنرانان:

مهرنوش شفیعی - شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران

صدیقه محمدی  - حزب کمونیست ایران

سیف خدایاری  - حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

سیما بهاری      - حزب کمونیست کارگری ایران

استی پیروتی    - فعال جنبش زنان

بر گزار کننده تشکلهای ذکر شده

این گفتگو  با شرکت دهها نفر از فعالین سیاسی وآزادیخواهان برگزار شد . محور بحث شرکت کنندگان درباره پیوند منفعت کارگری با جنبش زنان ، نوع تشکل وضرورت آن در بین زنان بود متن کامل گفتگو وپرسش وپاسخ را در فایلهای صوتی موجود در صفحه نخست میتوانید دنبال کنید.

 

*- فایل صوتی : بحث افق جنبش زنان

*- فایل صوتی: پرسش وپاسخ