مسولیت نوشته ها بعهده نویسندگان است ولزوما نظرات مطروحه به معنای نظر جمعی شورا نیست

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

Textruta: 5 ـ در پاسخ به دمکراسی عام یا دمکراسی شورایی
Textruta: پرویز قاسمی
Textruta: 6 ـ آزادی عقیده و زندان سیاسی

Textruta: 3 ـ    آرشیو مطالب قبلی
Textruta: 2 ـ
Textruta: 1 ـ 
Textruta:  بررسی فعالیت یک ساله شورا
Textruta: 7 ـ بحث عمومی در پالتاک پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی
(فایل صوتی)
Textruta: 4 ـ در پاسخ به دمکراسی عام یا دمکراسی شورایی
Textruta: 2 ـ نقدی پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی
Textruta: قاسم خاکسار
Textruta: سعید سهرابی
Textruta: سعید سهرابی
Textruta: قاسم خاکسار
Textruta: مرجان افتخاری
Textruta: 1 ـ پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی
Textruta: 3 ـ  دموکراسی عام یا دموکراسی شورابی پاسخی به نقد رفیق قاسم خاکسار بر مقاله من
Textruta: پیرامون شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی

دیــــــدگـــاهـــــــــهـا