به سایت شورا خوش آمدید

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)