بیانیه فورم سرخ در سوئد

فوروم سرخ که متشکل از سازمانها وتشکل های چپ رادیکال و فعالین کارگری سوئدی و همچنین شورای استکهلم است در پاسخ به شورای استکهلم طی فراخوانی از همه تشکل ونهاد ها خواسته است از کارگران ایران حمایت کنند واز اسماعیل بخشی وسپیده قلیان وعلی نجاتی نامبرده است. درتکثیر این متن وفراخوان ورساندن خبر آن به کارگران ایران و هفت تپه فوروم را کمک کنیم

 

همبستگی با کارگران و جوانان ایران علیه سرکوب!

علی نجاتی، اسماعیل بخشی، سپیده قليان آزاد باید گردند!

کارگران زندانی، زندانیان سياسی آزاد باید گردند!

موجی از سرکوب کارگران، معلمان و دانشجویان ایران را فراگرفته است. پس از اعتصاب در چندين کارخانه بزرگ بواسطه حقوقهای کم و عقب افتاده، رهبران کارگری و منتقدين رژيم دستگير، شکنجه، زندانی و تهدید به مرگ شدهاند. دانشجویان، معلمین و روشنفکران به حمايت از زندانيان برخاسته و خواستار اعتراضات بينالمللی علیه رژيم و اعلام همبستگی با زندانيان شدهاند.

کارگران صنايع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز علیه حقوقهای عقبافتاده کارگران و نیز بازنشستهگان اقدام به اعتصاب کردند. اکثريت اين کارگران فاقد قراردادهای ثابت استخدامی هستند و در شرايط عدم امنيت شغلی مداوم بسر ميبرند. کارگران هفتتپه برای پيشبرد مطالبات و تصميمگیریها و سازمان دهی مبارزه با شعار نان، کار، آزادی، اداره شورائی خود را در شورای کارگران هفت تپه متشکل کردند.

اما رژیم اقدام به دستگيری و زندانی کردن فعالان کارگری از جمله دو تن از رهبران کارگری هفتتپه، اسماعيل بخشی و علی نجاتی، میکند. بعلاوه سپیده قليان را که اخبار اعتصاب و تظاهرات را منتشر میکرد دستگير مینمايد.

اسماعيل بخشی و سپیده قليان پس از آزادی افشا میکنند که توسط مأموران امنيتی شکنجه شدهاند، در نتيجه دوباره دستگير میشوند. اکنون زندگی آنان در خطر است. رژیم دستگیریهای گستردهای را از فعالين کارگری وفعالين ديگر جنبشهای اجتماعی در سراسر کشور آغاز کرده است. افراد بسياری دستگير شدهاند. زندگی زندانيان در خطر است. رژیم سعی دارد با ايجاد فضای رعب و وحشت مردم را وادار به سکوت کند.

فروم سرخ در سوئد ،يک سازمان چتری از فعالین چپ و عدالتخواه، از جنبش کارگری سوئد ــ اتحادیهها و سازمانهای سیاسی کارگری ــ وهمينطور از تمام جنبشهای حقوق بشری دعوت میکند که عليه زندانی کردن فعالين کارگری و اجتماعی در ایران اعتراض کنند.

حمايت و همبستگی جهانی برای زندانیان و مبارزين در ایران دارای اهمیتی تعينکننده است.

فورم سرخ سوئد

بیانیه‌‌ها و اطلاعيهها به اين آدرس فرستاده شود: shoraye1@gmail.com