شنبه 22 دسامبر جلوی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم با شعار کارگر زندانی ، زندانی سیاسی ، بی قید وبی وثیقه آزاد باید گردد و بخشی کجاست؟ محل تجمع احزاب وسازمانها وافراد ونیروهای چپ وکمونیست بود. شورای استکهلم بعنوان یکی از فراخوان دهندگان حضور همگان را تقدیر و خواهان ادامه همکاری این نیرو ها تا آزادی همه زندانیان سیاسی است. رفقا: قدرت ما در همکاری واتحاد ماست ! همکاری مسیر سازمانیابی ما در عمل است. ما با هم پیروز میشویم یا بی هم شکست میخوریم .حول ملزومات انقلاب کارگری همکاری ومتشکل شویم!

بخشی کجا ست ؟

Bilden kan innehålla: 3 personer, himmel, träd och utomhusBilden kan innehålla: 3 personer, himmel och utomhusBilden kan innehålla: 3 personer, himmel, träd och utomhusBilden kan innehålla: en eller flera personer, himmel och utomhusBilden kan innehålla: himmel och utomhus